Regulamin serwisu internetowego
Sklepu Tanecznego Just Move

 1. Postanowienia wstępne
  1. Serwis internetowy Just Move dostępny pod adresem internetowym www.sklep.justmove.pl, prowadzony jest przez firmę JUST MOVE – Julia Raida z siedzibą przy ul. Stalowej 82, 53-440 Wrocław.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Definicje
  1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
  2. Sprzedawca – Just Move – Julia Raida, ul. Stalowa 82, 53-440 Wrocław, NIP: 8943141617
  3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
  5. Sklep – sklep internetowy / serwis prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.justmove.pl
  6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 3. Kontakt ze Sklepem
  1. Adres Sprzedawcy: ul. Stalowa 82, 53-440 Wrocław
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@justmove.pl
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 887835887
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy | BNP Paribas 07 2030 0045 1130 0000 1504 8820 | BIC / SWIFT PPABPLPK
  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 12-19.
 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

   1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome.
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   3. włączona obsługa plików cookies,,
   4. zainstalowany program FlashPlayer.
 1. Informacje ogólne
  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
  6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
  7. Sprzedawca  informuje, iż w przypadku produktów cyfrowych przedmiotem sprzedaży jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia twórcy danego produktu w formie kursu, który systematyzuje nabytą wiedzę i doświadczenie prowadzącego. Kurs opiera się o techniczne aspekty związane z nauczaniem ruchu, utrzymywaniem uwagi odbiorców oraz umiejętnym poprowadzeniem animacji w sposób pożądany przez prezentującego daną technikę.
  8. Sprzedawca nie oferuje swoim klientom produktów muzycznych. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie produktu, jednocześnie został poinformowany, że animator w niektórych materiałach w celach edukacyjnych może  posługiwać się elementami muzycznymi nie wykraczając przy tym poza granice prawa cytatu lub innych dozwolonych prawem form nienaruszających interesu twórców. Klient taką deklarację składa, oświadczając znajomość i akceptację regulaminu w trakcie dokonywania zakupu.
  9. W przypadku produktów cyfrowych korzystanie z plików poza platformą lub ew. ich pobieranie, kopiowanie, a następnie udostępnianie osobom trzecim jest surowo zabronione. Pliki są kodowane i uprasza się o niedzielenie się nimi, ani nierozpowszechnianie ich dalej. W przypadku zanotowania zbyt dużej liczby adresów IP oraz lokalizacji administrator zastrzega możliwość trwałego usunięcia dostępu. Pouczamy również, że materiały są przedmiotem prawa autorskiego i wszelkie naruszenie ustawy pod kątem wykorzystania ich do innych celów niż prywatnych i użytku własnego, dedykowanego określonemu użytkownikowi będzie naruszeniem tego prawa i bezwzględnie egzekwowane.
 2. Zakładanie Konta w Sklepie
  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail oraz hasło.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 3. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, adresu mailowego i telefonu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 1. Oferowane metody dostawy oraz płatności
  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   1. Przesyłka paczkomatowa
   2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
   3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Stalowa 82, 53-440 Wrocław
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności
 1. Płatność za pobraniem
 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Płatności elektroniczne za pomocą systemu T-pay
 4. Płatność kartą płatniczą
  1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 1. Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma  możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności  sposobu płatności za pobraniem – od momentu uzyskania płatności,
 2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

    8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,     terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 

    9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób [proszę o weryfikację i ewentualne wykreślenie]:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

    10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, istnieje możliwość wysyłki za granicę po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą.

     11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

   11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

    9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

    10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Szczegóły i sposób przetwarzania danych są dostępne tutaj w polityce prywatności w stopce strony [dane]

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin zakupu butów AKCES DANCE SP. Z O.O. poprzez sklep www.JustMove.pl

§1  Zasady działania serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży.

1. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży jest obuwie oraz usługi szewskie tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej www.JustMove.pl .

Formy realizacji zamówień, korekty obuwia.

I. KOLEKCJA OBUWIA – oznaczenie „KL”

Obuwie wyprodukowane i wystawione do sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym www.JustMove.pl . Gotowe obuwie może być wykonane w dowolnej konfiguracji: jako typowa produkcja oraz obuwie prezentujące różne wzory z zastosowaniem dowolnych opcji wykonania i zestawień materiałowych oraz kolorystycznych. Powielanie takiego obuwia NIGDY NIE BĘDZIE IDENTYCZNE jak prezentowany wzór.
Zasady sprzedaży: zwroty: – TAK wymiana – TAK

II. TYPOWA PRODUKCJA – oznaczenie „TP”

1. Obuwie wytwarzane przez firmę Akces Dance ma zapewnić najwyższą wygodę i komfort użytkowania, a jego konstrukcja pełną swobodę ruchu stopy. Najwyższej jakości skóry, z jakich wykonujemy nasze produkty, są miękkie i plastyczne i jako takie mogą mieć naturalne nierówności. Nie stosujemy dosztywnień które mają na celu zapewnienie idealnej linii obuwia stojącego na półce wystawowej.

2. Obuwie „typowa produkcja”, wykonywane jest wg: indywidualnej konfiguracji klienta oraz wg podanego rozmiaru i tęgości literowej. Nie jest obuwiem miarowym, a co za tym idzie, nie jest gwarantowane dopasowanie do stopy.

3. Wykonanie obuwia „typowa produkcja” może być rozbieżne rozmiarowo i tęgościowo w stosunku do innych wzorów z gotowej kolekcji, o takich samych parametrach. Powielanie modelu z gotowej kolekcji, nigdy nie będzie identyczne jak wcześniej prezentowany wzór. Powielanie obuwia wcześniej wykonywanego, dla tej samej osoby, również nie gwarantuje dokładnego odwzorowania rozmiaru i tęgości.

4. 4. Obuwie wykonywane jest według określonych standardów związanych z ich konstrukcją: głębokość zabudowy stopy, wielkość wycięcia na palce, odległość między paskami itp. Wszelkie indywidualne zmiany na życzenie klienta, wykonywane są płatnie.

5. Obuwie „typowa produkcja” może być bezpłatnie dopasowywane do stopy w ramach tzw. „małej korekty” (drobne zmiany bez rozmontowywania podeszwy): dorabianie dziurek, skracanie pasków, poszerzanie tęgości na formowarce. Szczegółowe zasady w opisie dot. „małej korekty”. „Duża korekta” – odpłatna wg cennika usług.

6. Mała korekta może zostać wykonana bezpłatnie do 2 tygodni od daty odbioru. Po tym okresie, cena usługi wynosi 25zł.

7. Obuwie zamówione należy odebrać do 6-ciu miesięcy licząc od ustalonego terminu odbioru. Po tym okresie zadatek przepada, a obuwie zostaje skierowane do sprzedaży detalicznej.

Zasady sprzedaży: zwroty: – NIE wymiana – TAK*

*Wymiana obuwia możliwa jest na nowe zamówienie lub dowolną parę obuwia dostępną w sklepie firmowym Akces Dance. W przypadku wymiany na tańszą parę obuwia, różnica w cenie nie jest zwracana, ; w przypadku wymiany na droższą parę obuwia, klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy.

III. OBUWIE NA ZAMÓWIENIE – oznaczenie „NZ”

1. Obuwie wytwarzane przez firmę Akces Dance ma zapewnić najwyższą wygodę i komfort użytkowania, a jego konstrukcja pełną swobodę ruchu stopy. Najwyższej jakości skóry, z jakich wykonujemy nasze produkty, są miękkie i plastyczne i jako takie mogą mieć naturalne nierówności. Nie stosujemy dosztywnień które mają na celu zapewnienie idealnej linii obuwia stojącego na półce wystawowej.

2. Obuwie „na zamówienie”, wykonywane jest wg: indywidualnej konfiguracji klienta oraz wg podanego rozmiaru i tęgości literowej. Nie jest obuwiem miarowym, a co za tym idzie, nie jest gwarantowane dopasowanie do stopy.

3. Wykonanie obuwia „na zamówienie” może być rozbieżne rozmiarowo i tęgościowo w stosunku do innych wzorów z gotowej kolekcji,o takich samych parametrach. Powielanie modelu z gotowej kolekcji, nigdy nie będzie identyczne jak wcześniej prezentowany wzór. Powielanie obuwia wcześniej wykonywanego, dla tej samej osoby, również nie gwarantuje dokładnego odwzorowania rozmiaru i tęgości.

4. Obuwie wykonywane jest według określonych standardów związanych z ich konstrukcją: głębokość zabudowy stopy, wielkość wycięcia na palce, odległość między paskami itp. Wszelkie indywidualne zmiany na życzenie klienta, wykonywane są płatnie.

5. Obuwie „na zamówienie” może być bez płatnie dopasowywane do stopy w ramach tzw. „małej korekty” (drobne zmiany bez rozmontowywania podeszwy): dorabianie dziurek, skracanie pasków, poszerzanie tęgości na formowarce. Szczegółowe zasady w opisie dot. „małej korekty”. „Duża korekta” – odpłatna wg cennika usług.

6. Mała korekta może zostać wykonana bezpłatnie do 2 tygodni od daty odbioru. Po tym okresie, cena usługi wynosi 25zł.

7. Obuwie zamówione należy odebrać do 6-ciu miesięcy licząc od ustalonego terminu odbioru. Po tym okresie zadatek przepada, a obuwie zostaje skierowane do sprzedaży detalicznej.

Zasady sprzedaży: zwroty: – NIE wymiana – NIE

IV. OBUWIE NA MIARĘ – oznaczenie „NM”

1. Materiały: obuwie wytwarzane przez firmę Akces Dance® ma zapewnić najwyższą wygodę i komfort użytkowania. Konstrukcja naszego obuwia ma zapewnić jak największą swobodę ruchu stopy. Skóry z których wykonywane jest obuwie, są najwyższej jakości, miękkie i plastyczne i jako takie mogą mieć naturalne nierówności i pomarszczenia. Nie stosujemy dosztywnień które mają na celu zapewnienie idealnej linii obuwia stojącego na półce wystawowej.

2. Zamówienie: obuwie wykonywane jest jako indywidualne zamówienie klienta (pojedyncze lub hurtowe) wg podanej konfiguracji, na podstawie zebranych miar oraz uzyskanych informacji od klienta. W podstawową cenę usługi wykonania obuwia miarowego wchodzi: wykonanie obuwia w ramach podanego zakresu numeracyjnego, 5 stopni tęgości, możliwość wykonania połówek numeru, przymiarka i dopasowanie pod względem wielkościowym i tęgościowym. Przymiarka i ostateczne dopasowanie obuwia, powinno być dokonane najpóźniej do 2 tyg. od ustalonego terminu odbioru obuwia ze względu na możliwość zmiany wymiarów stopy ( warunki pogodowe, pora roku, dnia, zmęczenie, naturalne zmiany, cykl kobiecy itp.). Po tym okresie w przypadku zaistnienia znaczących różnic w wymiarach stóp, dopasowanie może być niemożliwe lub związane będzie z koniecznością ponownego wykonania obuwia i podwyższenia kosztów.

3. Wzorce: wykonanie obuwia „na miarę” może być rozbieżne rozmiarowo i tęgościowo w stosunku do wzorów z gotowej kolekcji,o takich samych parametrach. Wykonanie obuwia jako powielenie wzoru z gotowej kolekcji nigdy nie będzie identyczne jak wcześniej prezentowany wzór. Powielanie obuwia wcześniej wykonywanego, również nie gwarantuje dokładnego odwzorowania rozmiaru i tęgości. Obuwie zamawiane może odbiegać wyglądem i proporcjami od obuwia wystawowego. Np. wzór nr 37/ obc. 7 cm – obuwie zamawiane nr 40 lub większy / obcas 5 cm. Zmiana rodzaju wierzchniego materiału, grubości, koloru również ma wpływ na ostateczny efekt wizualny wykonanego obuwia i subiektywne odczucia.

4. Konstrukcja: obuwie wykonywane jest według określonych standardów, związanych z konstrukcją obuwia: głębokość zabudowy stopy, wielkość wycięcia na palce, odległość między palcami itp. Wszelkie indywidualne zmiany związane z dopasowaniem do anatomii stopy sa bezpłatnie, ale ograniczone do możliwości konstrukcyjnych danego wzoru (możliwość naciągnięcia lub przesunięcia elementów, rozciągliwość materiału, itp). Zmiany modelu obuwia, kształtu czubka, wysokości obcasa, jeżeli nie ustalono inaczej w pisemnym zamówieniu, mogą być wykonane po zmianie zamówienia i ustaleniu nowej ceny wykonania obuwia. Obuwie wykonywane jest wg własnych unikalnych konstrukcji obuwia tanecznego, dających nieporównywalny komfort noszenia w porównaniu do obuwia typowej masowej produkcji. W tym celu używane są narzędzia, elementy i części składowe obuwia wzajemnie dopasowane pod względem konstrukcyjnym. W przypadku stóp nietypowych, np. znacznie szersze lub węższe, szerokie „rozbite stopy”, nietypowe wydrążenie stopy (tzw. „podbicie”), dysfunkcje zniekształcające stopę itp. wykonanie obuwia może być związane z koniecznością indywidualnego przygotowania nowej konstrukcji obuwia, elementów składowych oraz narzędzi do jego wykonania . Taka usługa liczona jest wg odrębnego cennika.

5. Pomiar stóp może być wykonany przez pracownika, przedstawiciela firmy Akces Dance® lub przez Klienta na podstawie instrukcji dostępnej na stronie internetowej firmy Akces Dance®. Zebranie miar ma charakter wstępny i nie jest gwarancją dopasowania obuwia podczas pierwszej przymiarki. Dopasowanie obuwia „na miarę” o ile zachodzi taka potrzeba wykonywane jest po dokonaniu przymiarki. Ilość przymiarek nie jest określona. Klient obsługiwany przez dowolny punkt poza miejscem siedziby firmy (sklep firmowy, patronacki tymczasowe stoisko itp.), ma możliwość skorzystania z obsługi dopasowania obuwia, bezpośrednio w siedzibie firmy przy ul.Gościnnej 8 w Krakowie. W niektórych przypadkach kiedy pośrednictwo sklepu pomiędzy firmą Akces Dance® a Klientem utrudnia lub przedłuża czas dopasowania obuwia, wskazana jest lub konieczna, bezpośrednia obsługa Klienta w siedzibie firmy Akces Dance® (pn-pt 8:00 – 15:oo). W takim przypadku, dopasowanie obuwia wykonywane jest „na poczekaniu” z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków, wiedzy i możliwości technicznych jakie posiada firma. Po dokonaniu właściwego dopasowania, o ile czas pozwoli, istnieje możliwość wykończenia obuwia aby klient podczas jednej wizyty w firmie, mógł odebrać gotowy produkt. Dodatkowe poprawki zawsze wykonywane są na zlecenie Klienta i mogą przedłużyć termin odbioru gotowego obuwia. Przesunięcie terminu odbioru wynikające z tego faktu nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Przyjazd klienta do siedziby firmy w celu dopasowania obuwia, nie jest podstawą do udzielania specjalnych rabatów, zniżek, zwrotu kosztów transportu, opłat za nocleg itp.

6. Wygoda obuwia wykonywanego „na miarę” jest naszym głównym priorytetem. W niektórych przypadkach (obuwie na wyższych obcasach), konieczny jest kompromis pomiędzy „trzymaniem” obuwia a wygodą. Te dwie cechy są od siebie ściśle uzależnione. Aby pięta obuwia mocno trzymała stopę, dopasowanie przodu buta musi zabezpieczyć stopę przed przesuwaniem w kierunku czubka. Zbyt luźne, przody wykluczają ścisłe dopasowanie pięty. W zależności od przeznaczenia sugerowany jest odpowiedni rodzaj dopasowania: dla obuwia treningowego, ślubnego, wizytowego, nieco luźniejsze, kosztem mocnego trzymania pięty. Przy długotrwałym użytkowaniu obuwia (ślub, wesele inne wielogodzinne imprezy) , należy uwzględnić ewentualne nabrzmienie stopy, które spowoduje mocniejsze dopasowanie obuwia . Obuwie używane do występów, turniejowe, powinno zapewnić bardzo mocne trzymanie stopy, kosztem zmniejszonego komfortu. Na życzenie klienta możemy zwiększyć lub zmniejszyć „trzymanie” obuwia. Powrót do poprzedniego ustawienia, w niektórych przypadkach może być niemożliwy, lub może się wiązać z dodatkowym nakładem pracy i dodatkowymi kosztami. W przypadku występowania dysfunkcji , schorzeń lub innych problemów związanych ze stopami, wykonanie obuwia miarowego może zmniejszyć występowanie dolegliwości, jednak nie rozwiąże istniejącego problemu.

7. Dopasowanie: zakres indywidualnego dopasowania do stopy określony jest w zamówieniu. Podczas przymiarki, o ile warunki techniczne na to pozwolą, istnieje możliwość rozszerzenia zakresu dopasowania lub wprowadzenia dodatkowych korekt lub korekcji: np. uwzględnienie halluksów, zastosowanie wkładek korekcyjnych, wmontowanie pelotek, dodatkowych podtrzymań itp . Dodatkowe usługi i dopasowanie są płatne wg odrębnego cennika.

8. Odbiór: właściwe dopasowanie obuwia Klient potwierdza podpisem podczas odbioru zamówienia. Akceptacja dopasowania ma ścisły związek z dniem odbioru obuwia, ze względu na możliwość późniejszych zmian wymiarów stóp będących reakcją na rożne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne: (patrz pkt.2). Po odbiorze obuwia Klient ma możliwość dokonania bezpłatnie dodatkowej “małej korekty”, w terminie do 2 tygodni od daty odbioru. Po tym okresie wszelkie korekty są dodatkowo płatne. Obuwie zamówione należy odebrać do 6-ciu miesięcy licząc od ustalonego terminu odbioru. W przypadku nieodebrania obuwia w tym okresie, zadatek przepada, natomiast obuwie zostaje skierowane do sprzedaży detalicznej.

Zasady sprzedaży: zwroty: – NIE wymiana – NIE

V. MAŁA KOREKTA – oznaczenie „MK”

Zmiany wprowadzane bez konieczności rozmontowywania obuwia:

 • zwiększanie tęgości lub długości (1 tęgośc i 1/2 rozmiaru)
 • korekta wykonywana na formowarce obuwia
 • dopasowanie do niektórych szczegółów anatomicznych ( miejscowe poszerzanie obuwia)
 • skracanie i zakańczanie pasków do zapinania
 • dorabianie dziurek w paskach itp.

Mała korekta może być wykonana podczas zakupu gotowego obuwia w sklepach firmowych Akces Dance w Krakowie (siedziba firmy lub sklep) , Warszawie, Opolu, Chełmie
Przy sprzedaży internetowej wykonanie takiej usługi wiąże się z koniecznością przesłania obuwia na adres: Akces Dance, ul, Gościnna 8, 30-698 Kraków, lub dostarczenia do sklepu w którym wykonywana jest usługa. Koszt przesyłki zwrotnej skorygowanego obuwia pokrywa firma Akces Dance ( nie dotyczy przesyłek zagranicznych).
W przypadku dalszych korekt, wymian itp. nie wynikających z winy firmy Akces Dance, koszty przesyłek w obydwie strony pokrywa klient. Małe korekty wykonywane są bezpłatnie do 2 tygodni od daty zakupu towaru.
Po tym okresie korekty wykonywane są odpłatnie, cena usługi 45 zł + ewentualne koszty przesyłek.

VI. DUŻA KOREKTA – oznaczenie „DK”

Istotne zmiany wprowadzane w gotowym obuwiu z koniecznością rozmontowania podeszwy lub innych części obuwia. Duża korekta w obuwiu na miarę „NM” wykonywana jest bezpłatnie . Duża korekta w obuwiu gotowym „KL” lub obuwiu na zamówienie „NZ”, „TP” jest płatna i wynosi min.150 zł (zawiera rozmontowanie obuwia, jedną korektę z listy, zmontowanie i wykańczanie obuwia). Wzory z podwyższoną opłatą za wykonanie miarowe (STD, STD-V, paradne na indywidualne zamówienia) – nie wykonujemy dużej korekty. Każdy następny rodzaj korekty w ramach typowej usługi + 50 zł. Lista typowych usług:

 • zmniejszanie do tęgości „E”
 • zwiększenie tęgości – max. do wymiaru na jaki pozwoli cholewka buta i ślady drasania ( ok 1-2 tęgości). Przy konieczności uzyskania większej tęgości dopłata jak za wymianę cholewki.
 • skracanie lub wydłużanie obuwia (+ – 2 numery)
 • dopasowanie do niektórych szczegółów anatomicznych np. ustawianie pasków do kształtu palców itp. ( nie dotyczy dopasowania do halluksów, lub uwzględniania innych dysfunkcji )

Pozostałe nietypowe dopasowania płatne wg „cennika dopłat do nietypowych miar”. Koszty przesyłek w obydwie strony pokrywa klient.